Ukuhunyushwa kwe-ihram ephusheni nokubona umuntu egqoke izingubo ze-ihram ephusheni

samar sam
Amaphupho ka-Ibn Sirin
samar samIhlolwe ngu Esraa17 Januwari 2023Isibuyekezo sokugcina: emavikini angu-3 adlule

Ukuhunyushwa kwe-Ihram ephusheni

​ Ukuhunyushwa kwe-ihram ephusheni kubonisa isifiso somuntu sokusondela kuNkulunkulu uMninimandla onke futhi agxile enkolweni.
Umuntu angase afune ukushintsha indlela yakhe yokuphila, enze izenzo ezinhle, afulathele izono nezenzo ezimbi.
U-Ihram ephusheni angase aveze ukufuna ukuthula kwangaphakathi, ukuzola kwengqondo nenduduzo, futhi lokhu kungase kube ngenxa yezinkinga nezingcindezi empilweni yangempela.
Kuyaphawuleka ukuthi ukubona u-Ihram ephusheni kubhekwa njengenye yamaphupho nemibono engcono kakhulu, ngoba kubonisa isifiso somuntu sokusondela eNkosini yakhe futhi athuthukise impilo yakhe yenkolo.

Ukubona umuntu egqoke izingubo ze-ihram ephusheni

Ukubona umuntu egqoke izingubo ze-ihram ephusheni kuwumbono okhuthazayo futhi omuhle, njengoba kubonisa ukuthi umuntu unqume ukuqala uhambo olubalulekile lwenkolo, olubonisa ukuzibophezela kwakhe kanye nesithakazelo sokusondela kuNkulunkulu nokufeza ukukhulekela okuhle.
Lo mbono ubonisa nokuthi umuntu kufanele azinikele enkolweni nasekuziphatheni okuhle, alwele ukuthuthukisa isimo sakhe esingokomoya nesokuziphatha, futhi aqinise ubuhlobo bakhe noNkulunkulu uMninimandla onke.
Ekugcineni, umbono usalokhu uyisimemo kumuntu ukuba asebenzele ekufinyeleleni imigomo yakhe yenkolo nengokomoya ngokukhuthala nangokukhuthala, futhi alwele ukuzuza injabulo yeqiniso kulo mhlaba nakusasa.

Ukubona izingubo ze-ihram ephusheni zabesifazane abangashadile

Ukubona izingubo ze-ihram ephusheni kwabesifazane abangashadile kuwumbono omuhle, njengoba kubonisa ukuthi umphuphi uzothatha uhambo olubalulekile maduzane empilweni yakhe futhi uzoba nomthelela omkhulu kanye nethonya ekuphileni kwakhe okungokoqobo nokomuntu siqu.
Leli phupho lingaphinda lifanekisele ukuphenduka, ukuyeka ukuphila kwezwe, nokucabanga ngezindaba zomuntu siqu nezenkolo.

Ukubona indoda enqatshelwe ephusheni

Ukuhunyushwa kokubona indoda enqatshelwe ephusheni kumbukeli— Umbono ungase uveze izinselele ezizayo noma izingxabano empilweni yakhe, nokuthi ziyinhlekelele futhi zidinga ukuthi enze izinqumo ezinzima.
Kungase futhi kubonise ukuqaphela ingozi nokugwema izimo ezingaphephile.
Ngokuvamile, ukubona indoda enqatshelwe ephusheni kuveza isixwayiso noma iseluleko esivela kuNkulunkulu.
Ukubona indoda egqoke i-ihram ephusheni kubhekwa njengelinye lamaphupho amahle futhi ajabulisayo abonisa ukunyamalala okuphelele kwezinkathazo nezinkinga, ukukhokha izikweletu, nokuzwa izindaba ezinhle.Ngezinye izikhathi lo mbono ungase ubonise umshado nokuphila komshado okujabulisayo, ikakhulukazi. eyensizwa engashadile nentombazane engashadile.
Ukuhunyushwa kwalo mbono kungahluka ngokuya ngesimo kanye nekhwalithi yezingubo, kodwa ngokujwayelekile umbono uveza isimo sokuqinisekisa nokududuza kumnikazi wawo.
Ukubona uMuharram ephusheni kuwuphawu lwesiqondiso, ukuphenduka, nokusondelana neNkosi uMninimandla onke, futhi leli phupho lingabhekwa njengesexwayiso ngokumelene nezenzo ezithile ezephula ubungcwele bukaNkulunkulu uMninimandla onke futhi ezidinga ukuphenduka nokuguqulwa.

Incazelo yokubona umuntu egqoke izingubo ze-ihram zowesifazane oshadile

Ukubona umuntu egqoke izingubo ze-ihram zowesifazane oshadile emaphusheni kubonisa ukuthi lowo muntu ufuna ubuqotho nokuhlanzeka ngokomoya.
Lokhu kungase kube ubufakazi besifiso sakhe sokuthuthuka ngokomoya nangokwenkolo futhi ashiye izono nezono.
Kungase kusho nokuthi uhlela uhambo lwenkolo noma uya endaweni engcwele.
Ngokuvamile, lolu hlobo lombono lusiza ekuqondeni nasekucabangeni ngezinto ezinhle ngokujwayelekile.

Iphupho lokungena ku-ihram bese ubona umuntu egqoke izingubo zakhe liphakamisa imibuzo eminingi kubantu.
Lo mbono unezincazelo eziningi, ikakhulukazi kwabashadile.
Uma owesifazane oshadile ebona ukuthi yena noma omunye umuntu ugqoke izingubo ze-ihram, lokhu kubonisa ukuthi lo muntu okukhulunywe ngaye ngenhla uzoba nempilo enhle ngokomzimba nangokwengqondo, nokuthi uzophila impilo yomshado ejabulisayo nezinzile.

Ukuhunyushwa kwe-ihram ephusheni ngu-Ibn Sirin - Encyclopedia

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokugqoka i-Ihram yendoda

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokugqoka ihram kumuntu kubhekwa njengelinye lamaphupho abonisa izinhloso eziqotho nokuzimisela ukukhulekela nokuzithoba kuNkulunkulu uMninimandla onke.
Kungase kufanekisela ukuthi umuntu ufuna ukuya eNdlini Engcwele noma ufuna ukuthatha olunye uhambo lwezenkolo.

Iphupho lokugqoka ihram kumuntu lingase futhi lisho ukulungiselela uguquko, ukushiya izinto ezingezinhle, nokusondela kuNkulunkulu uSomandla.
Kungase kubonise ukuthi lowo muntu ufuna ukuphenduka, ashiye izono neziphambeko, futhi aqhubekele ekuphileni okungcono.

Ngokuvamile, iphupho lokugqoka i-ihram kumuntu libonisa isifiso sokuthandaza, ukusondelana noNkulunkulu uMninimandla onke, ukuzinikela ekukhulekeleni nasezenzweni ezinhle, futhi kungase kubonise ukuthi umuntu ufuna ukuphulukiswa ngokomoya nangokwengqondo nokuguqulwa abe umuntu ongcono.

Ukuhunyushwa kokubona ihram emhlophe ephusheni kumuntu oshadile

Ukuchazwa kokubona ihram emhlophe ephusheni kumuntu oshadile kubhekwa njengophawu lokulunga nokuzinikela, kanye nesifiso somphuphi sokusondela kuNkulunkulu uMninimandla onke.
Leli phupho lingase libonise isidingo somphuphi sokuzihlukanisa, ukuzinikela ekukhulekeleni, nokuba seduze noNkulunkulu.

Kuyaphawuleka ukuthi ukubona ihram emhlophe ephusheni kumuntu oshadile kungase kusho ukuphenduka, ukuzisola ngezono nezono, nokubuyela kuNkulunkulu uMninimandla onke, okubonisa ukushisekela komphuphi ukuthuthukisa isimo sakhe esingokomoya futhi azihlanze ezonweni.

Leli phupho lingase libe yisikhumbuzo kulowo obonayo ukuthi kufanele alungele ukuma phambi kukaNkulunkulu uSomandla ngosuku lokugcina, futhi ashisekele ukwenza imithandazo nokugcina imithetho yenkolo, futhi athuthukise ukuziphatha kwakhe nokuziphatha kwakhe.

Ngokuvamile, ukubona i-ihram emhlophe ephusheni kumuntu oshadile kubhekwa njengenye yamaphupho amahle abonisa isifiso sokuguqula kube ngcono futhi asuke ezonweni nasezenzweni ezimbi.
Umboni kufanele aqiniseke ukuthi uyalisebenzisa leli thuba ukuze asondele kuNkulunkulu futhi athuthukise isimo sakhe esingokomoya.

Ukuthenga izingubo ze-ihram ephusheni

Ukuthenga izingubo ze-ihram ephusheni kungenye yemibono ebaluleke kakhulu ebonisa ukusondelana noNkulunkulu uMninimandla onke, njengoba ukugqoka izingubo ezimhlophe kulokhu kubhekwa njengenye yezinto ezibaluleke kakhulu eziqinisekisa ukusondelana noNkulunkulu nokuphenduka ezonweni.
Futhi uma iphupho lalingelohlobo oluhle, khona-ke lokhu kusho ukuthi umuntu uzojabulela impilo enhle futhi aphile ukuphila kwakhe ngenjabulo nangokunethezeka, nokuthi uNkulunkulu uzoba naye kuzo zonke izinyathelo azithathayo, ngakho-ke kufanele alondoloze imithandazo yakhe futhi aqhubeke. ukwenza izenzo ezinhle eziletha ukulunga empilweni yakhe.

Ukukhumula ihram ngephupho

Ukukhumula i-Ihram ephusheni kumelela ibanga lomuntu ekukhulekeleni nasekuzinikeleni ezindabeni zezwe.
Kwesinye isikhathi, ukukhipha i-ihram ephusheni kungakhombisa ukuthola izinzuzo eziningi nokuziphilisa ngemuva kwesikhathi esinzima, nokuqeda izinkinga ezinde nokuhlupheka.
Nokho, incazelo yombono incike kumongo wephupho kanye nezimo zomphuphi.

Ukuhunyushwa kwe-ihram ephusheni ngu-Ibn Sirin

Ukuhunyushwa kwe-Ihram ephusheni ngumphuphi ka-Ibn Sirin kusho ukuthi uma uzibona ugqoke i-Ihram ngenkathi usephusheni, lokhu kusho ukuthi ungathatha uhambo esikhathini esizayo oluya eMecca ukuyokwenza iHajj noma Umrah.
U-Ihram ephusheni angase afanekisele ukuqina nokuphikelela ebuhleni nasenkolweni, kanye nokuphenduka nokulungiselela uhambo lweHajj noma lwe-Umrah.
Kodwa uma umboni egqoke ihram futhi egula noma ehamba, khona-ke lokhu kungase kubonise ukuthi usulungele ukufa noma ukuthutha ekuphileni kwangemva kokufa, futhi leli phupho lingase libonise ukuthi uhamba ohambweni olungokomoya.

Ukubona izingubo ze-ihram ephusheni zowesifazane oshadile

Ukubona izingubo ze-ihram ephusheni kowesifazane oshadile kuwuphawu lokusondelana noNkulunkulu nokuzimisela kwakhe ukusondela kuye.
Lo mbono ungase ubonise ukuthi owesifazane usendleleni eya eHajj noma e-Umrah, noma ukuthi uzoba seduze nezindawo zobuhle nezibusiso, noma ukuthi maduze uzothola isibusiso esivela kuNkulunkulu.
Kungumbono futhi okhuthaza abesifazane ukuba bafune intethelelo nokuphenduka, futhi ubakhumbuza ukuthi umuntu kufanele ngaso sonke isikhathi asondele kuNkulunkulu futhi afune okuhle.
Ngakho-ke, kuyalulekwa ngowesifazane oshadile ukuba acabange nganoma yini edinga ukulungiswa ekuphileni kwakhe okungokwenkolo nokuziphatha, futhi alwele ukuyilungisa ngethemba lokuthi kuyoba isizathu sokuzuza isibusiso nobuhle ekuphileni kwakhe.

Ukubona izingubo ze-ihram ephusheni zowesifazane okhulelwe

Uma owesifazane okhulelwe ephupha ebona izingubo ze-ihram, lokhu kubonisa ukuthi angase abhekane nezinselele ezithile ngesikhathi sokukhulelwa, kodwa uzozinqoba ngokuphumelelayo.
Ukubona izingubo ze-ihram ephusheni kungase futhi kufanekisele ukuhlanzeka ngokomoya, ukuhlukaniswa nezindaba zezwe, nokuzindla okujulile ngenkolo nokuphila.

Ukubona izingubo ze-ihram ephusheni zowesifazane ohlukanisile

​ Ukubona izingubo ze-ihram ephusheni zowesifazane ohlukanisile kubonisa ukuthi maduze uzothatha uhambo olubalulekile lwenkolo, futhi lolu hambo luzoshintsha futhi luthuthukise impilo yakhe.
Lokhu kubonisa ukuthi owesifazane ohlukanisile uyohlangana noNkulunkulu futhi alwele ukuzithuthukisa futhi athuthukise isimo sakhe esingokwenyama nesingokomoya.
Futhi, ukubona izingubo ze-ihram ephusheni kungase kubonise ukuthi owesifazane ohlukanisile uzothola usizo nosizo oluvela kuNkulunkulu kuzo zonke izici zokuphila kwakhe, futhi uzokwazi ukufeza imigomo yakhe ngempumelelo nangaphandle kobunzima obukhulu.

Ukugqoka u-Ihram ephusheni

Ukugqoka ihram ephusheni kungenye yemibono evamile abantu abayibonayo, njengoba leli phupho libonisa izincazelo eziningi nezihlukahlukene ezincike kumongo wephupho nezimo zomphuphi.
Isibonelo, uma umphuphi ezibona egqoke i-Ihram ephusheni, lokhu kubonisa ukuthi umphuphi uzokwenza ushintsho empilweni yakhe yenkolo, futhi uzoqala ukusebenza ukuze aqinise ukholo lwakhe futhi ajulise ubuhlobo bakhe noNkulunkulu uMninimandla onke nokuzibophezela kwakhe emithethweni yamaSulumane. .
Ukugqoka i-ihram ephusheni kungase kufanekisele ukuphikelela kokuya eNdlini Engcwele kaNkulunkulu nokwenza i-Umrah noma i-Hajj, futhi kungase kubonise isifiso sokufinyelela imigomo yesikhathi eside nokusebenza kanzima ukuze kuzuzwe impumelelo empilweni yenkolo neyomhlaba.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *


I-Ezoickubika lesi sikhangiso