Ukubonakaliswa kobumbano onyakeni wesithathu nesilinganiso. Into enhle kakhulu eshiwo mayelana nobumbano?

samar sam
ulwazi oluvamile
samar samIhlolwe ngu NancySepthemba 9, 2023Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-10 ezedlule

Ukubonakaliswa kobumbano onyakeni wesithathu wesikole esiphakathi

Ubumbano luyinani elimangalisayo iZizwe Ezihlangene ezivezwayo ngokuthi: “ubumbano lomhlaba wonke ukuze kube nentuthuko esimeme.” Ubumbano busho ukuxhumana nokubambisana phakathi kwabantu nemiphakathi ezimeni ezinzima nezigaba ezimpilweni zethu.

Ukuhlonipha ubuntu nokwazisa abanye kuyisisekelo sobumbano lweqiniso. Abantu bobumbano yilabo abasiza abanye ezikhathini ezinzima futhi bahlanganyele enjabulweni yabo. Sibone izibonelo eziningi ezinhle zobumbano emiphakathini yethu, kusukela ekunikeleni ngemali kuya ekusizeni ngomsebenzi wokuzithandela.

Ubumbano lungaba neqhaza ekukhuthazeni ukuthula, ukuzinza kanye nenqubekelaphambili yezenhlalo nezomnotho emiphakathini. Uma sima ebunyeni futhi sisebenza njengeqembu, singanqoba izinselele futhi sakhe umhlaba ongcono.

Into engcono kakhulu eshiwo mayelana nobumbano?

Lapho abantu benamathelana futhi bebambisana, kuba khona ubumbano lweqiniso noluqinile. Ubumbano luyinani eliyisisekelo emphakathini, elibonisa amandla ezibopho zomphakathi kanye nesenzo esihlangene. Nazi ezinye zezinto ezinhle kakhulu ezishiwo mayelana nobumbano:

 1. “Uma ufuna ukuhamba ngokushesha, hamba wedwa. Uma ufuna ukuya kude, hamba nabanye.” – Izaga zesiNtu
 2. “Ebunyeni kukhona amandla, kanti ukuhlukaniswa kukhona ubuthakathaka.” - UVictor Hugo
 3. "Ukubambisana kuyindlela ephumelela kakhulu yokuxazulula izinkinga zabantu." -Desmond Tutu
 4. “Ubumbano akuyona into oyenza ngoba udinga umuntu, yinto oyenza ngoba ukholelwa ukuthi ubudlelwano babantu buyisisekelo sempumelelo nenjabulo.” - UDanina Lambert
 5. "Lapho abantu behlangana, izithiyo ziyanqotshwa futhi impumelelo enkulu idaleka." - Angela Merkel
Ukubonakaliswa kobumbano onyakeni wesithathu wesikole esiphakathi

Kubaluleke ngani ubumbano emphakathini?

Ubumbano luyinani elimisiwe emphakathini futhi lubaluleke kakhulu ekwakheni nasekuqiniseni ubudlelwano bomphakathi obuqinile. Ubumbano busho ukuma ndawonye njengabantu ngabanye futhi bakhe umgwamanda owodwa ukuze nisekelane futhi nibhekane nezinselele ezifanayo.

Nakhu ukubaluleka kobumbano emphakathini:

 1. Ukwakha ukwethembana nokubambisana: Ubumbano lufaka isandla ekuqiniseni ukwethembana phakathi kwabantu ngabanye namaqembu ahlukene emphakathini. Lapho abantu bema ndawonye futhi babambisana ukuze bafinyelele imigomo efanayo, izibopho zomphakathi ziyaqina futhi ukwethembana kuyajula.
 2. Ukweseka labo abadinga usizo: Ubumbano lufaka isandla ekunikezeni ukwesekwa okudingekayo kubantu abaswele emphakathini, kungakhathaliseki ukuthi kumkhakha wezezimali, wemizwa, noma wezempilo. Uma abantu behlangana ukuze basize abanye, izimpilo zomphakathi wonkana ziba ngcono.
 3. Ukukhuthaza izimiso ezinhle zomphakathi: Ngobumbano, izimiso ezinhle zomphakathi ezinjengokubambisana, inhlonipho, ubulungisa nokulingana ziyakhuthazwa. Abantu bafunda ukunakekelana kanye nokwabelana ngezibopho zokuzuza ubulungisa nokulingana emphakathini.
 4. Ukuthuthukisa umuzwa wokuba ngowabanye: Ubumbano luthuthukisa umuzwa wokuba yingxenye yomphakathi kanye nobudlelwano phakathi kwamalungu awo. Uma abantu bezwa sengathi bayingxenye yomphakathi obamelayo futhi obasekelayo, umuzwa wabo wokuzethemba, wokuvikeleka, kanye nokuba ngowabo uyanda.
 5. Ukuzuza uguquko lwenhlalo: Ngobumbano, uguquko olusimeme lomphakathi luyakhuthazwa. Abantu okuvunyelwene ngabo bangaba nombono omuhle futhi basebenzisane ukuze bathole ushintsho oluhle emphakathini, kungaba sendaweni yemvelo, ukulingana noma amalungelo abantu.

Sisho ukuthini uma sithi ubumbano?

Ubumbano wumqondo obalulekile ezimpilweni zethu zansuku zonke njengabantu ngabanye nanjengesizwe. Kubonisa umoya onamandla wokubambisana nokwesekana phakathi kwabantu ngabanye nemiphakathi. Ukubumbana kungachazwa njengokukwazi ukuzwa nokuqonda ukuhlupheka kwabanye kanye nokuzimisela ukuthatha isinyathelo ukuze usize ukususa noma ukudambisa lokhu kuhlupheka.

Ubumbano luyisisekelo sobuntu esisenza sizizwe sinomthwalo wemfanelo emphakathini wethu futhi lusishukumisela ukuba sisebenzisane ukuze sisize abanye futhi sakhe ubudlelwano bomphakathi obunempilo nobuqhubekayo. Kusho ukuthi singaba usekelo lwabanye ngezikhathi zesidingo futhi sinikeze ukwesekwa nosizo ngezindlela ezahlukene.

Ubumbano lusekelwe ekuqondeni iqiniso lokuthi sonke siyingxenye yohlelo olukhulu futhi inhlalakahle yabanye ithinta ngqo izimpilo zethu. Kuthuthukisa ukusebenzisana okuhle phakathi kwabantu futhi kwakha ukwethembana, ukubambisana nokuthula komphakathi. Ngokuqondisa ukunaka kwethu nokusekelwa kwabanye, sinikeza imodeli enhle yokubhekana nezinselele ezifanayo futhi sibambe iqhaza ekutholeni izixazululo ezintsha nezisebenzayo.

Isifundo sobumbano

Yiziphi izinzuzo zokubambisana?

Ukubambisana kuwumqondo omuhle ongazuzisa wonke umuntu ohilelekile. Uma ufunda onyakeni wakho wesithathu wamaphakathi, ukuveza ubumbano kuyisihloko esibalulekile okufanele usiqonde. Lapha sizobuyekeza ezinye zezinzuzo zokubambisana:

 1. Ukuqinisa Ukuxhumana Komphakathi: Ngokusebenzisa ukubambisana, abantu bangakha ubudlelwano obuqinile bomphakathi nabanye. Lokhu kuthuthukisa ubudlelwano babo bomuntu siqu kanye nomsebenzi futhi kungandisa imizwa yokuba ngowabanye nenjabulo.
 2. Funda amakhono amasha: Uma abantu besebenza ndawonye futhi babelana ngolwazi nolwazi, bayafunda komunye nomunye. Ukubambisana kungavula iminyango yokuthola nokusebenzisa amakhono amasha.
 3. Ukukhiqiza Okunyukile: Uma abantu besebenza njengeqembu futhi babambisana ndawonye, ​​umkhiqizo uyakhuphuka. Imisebenzi ingasatshalaliswa ngendlela efanele futhi amakhono awo wonke umuntu asetshenziswe kangcono, kwenziwe okuningi ngesikhathi esincane.
 4. Ukukhuthaza ukufunda nokuzithuthukisa komuntu siqu: Ukubambisana kunikeza amathuba okufunda nokukhula komuntu siqu. Umuntu angathola ulwazi olusha nokuqonda ngokusebenza nabanye futhi abelane ngemibono nemibono.

Kuyini ukubaluleka kobumbano lwama-Arab?

Ubumbano lwama-Arabhu ngumqondo obaluleke kakhulu emphakathini wama-Arab. Kubhekiselwa emandleni okusebenza ndawonye nokuhlanganisa amandla phakathi kwamazwe ama-Arab kanye nabantu ngabanye ukuze babhekane nezinselele nobunzima futhi bazuze inqubekelaphambili nokuchuma.

Ubumbano nobumbano lwama-Arabhu yizihluthulelo zempumelelo nentuthuko yesifunda sama-Arab. Lapho ama-Arabhu ehlangana futhi esebenza ndawonye, ​​angakwazi ukuxazulula izinkinga eziningi nezingxabano abhekana nazo. Lokhu akusebenzi kwezombusazwe kanye nezomnotho kuphela, kodwa nasezinkundleni zokuxhumana, ezamasiko kanye nezemfundo.

Ubumbano lwama-Arab luthuthukisa inkhulumomphendvulwano nokubambisana phakathi kwamazwe ama-Arab, futhi luholela ekuqinisweni kokuthula nokuzinza esifundeni. Ubumbano lwama-Arab lungabuye lube nomthelela ekuvikeleni amalungelo abantu base-Arab kanye nokusekela izimbangela zabo ezivamile, njengendaba yasePalestina nokuvikela imbangela yama-Arab ezithangamini zamazwe ngamazwe.

Ngaphezu kwalokho, ubumbano lwama-Arab luqinisa ubudlelwano bezomnotho phakathi kwamazwe ama-Arab futhi lungasiza ekufinyeleleni ukuthuthukiswa komnotho okusimeme esifundeni. Ngokuthuthukisa ukuhwebelana nokutshalwa kwezimali phakathi kwamazwe ama-Arab, ubumbano lwama-Arab lungafaka isandla ekudaleni amathuba emisebenzi nasekuthuthukiseni ukuchuma komnotho.

Yiziphi izinhlobo zobumbano?

Ubumbano luyinto ebalulekile ebaluleke kakhulu emphakathini. Ziningi izinhlobo zobumbano esingazisebenzisa ekuphileni kwethu kwansuku zonke.

Olunye uhlobo lobumbano ubunye bokuziphatha noma obungokomoya. Lolu hlobo lobumbano lusho ukwabelana ngemizwa nemicabango nabanye kanye nokuhlinzeka ngokusekela ngokomzwelo nangokomoya ezikhathini ezinzima. Lokhu kungaba ngokulalela nokunikeza iseluleko noma ukusekelwa ngokomzwelo kumuntu obhekene nenkinga noma inselele.

Ubumbano lungabuye luhlanganiswe ebunyeni bezinto ezibonakalayo. Lokhu kusho ukuhlinzeka ngosizo lwezinto ezibonakalayo kanye nezinsiza kubantu ababhekene nobunzima bezezimali noma abadinga ukusekelwa ngokwezimali. Lokhu kungase kuhlanganise ukunikeza abampofu nabampofu ukudla, izingubo zokugqoka, noma indawo yokuhlala.

Ngaphezu kwalokho, ubumbano bungabonakala ebunyeni bomphakathi. Lokhu kusho ukubambisana nomphakathi nokubamba iqhaza emisebenzini yokusiza abantulayo kanye nezinhlelo ezithuthukisa impilo emphakathini wonkana.

Iyini indima yobumbano esikoleni?

Uma sikhuluma ngobumbano esikoleni, sibhekise endimeni edlalwa ukubambisana nobumbano phakathi kwabafundi, othisha nawo wonke amalungu omphakathi wesikole. Ubumbano buthuthukisa umoya wokuxhumana nabantu futhi bunomthelela ekwakheni indawo yemfundo enhle nethela izithelo.

Uma abafundi benomoya wobumbano, babambisana ezintweni eziningi. Bangakwazi ukusizana ezifundweni ezinzima noma ukushintshanisa ulwazi nolwazi. Bangakwazi futhi ukusebenza ndawonye ezinhlelweni zesikole futhi baqinise umoya weqembu. Lokhu kunomthelela ekuthuthukiseni ukufunda nasekuthuthukiseni amakhono omphakathi wabafundi.

Ngaphezu kwalokho, ubumbano lukhuthaza ukuxhumana okuhambisanayo kanye nokuhle phakathi kwabafundi. Lapho bezizwa besekelwe futhi baziswa ozakwabo, ukuzethemba kwabo kubo namakhono abo kuyakhula. Lokhu kuthinta kahle izinga lokwaneliseka ngokwengqondo kanye nempumelelo ezifundweni.

Ngakho-ke, wonke amalungu omphakathi wesikole kufanele alwele ukugqugquzela umoya wobumbano esikoleni. Lokhu kungenziwa ngokukhuthaza ukubambisana nozwela phakathi kwabafundi, ukuhlela imisebenzi yeqembu namaphrojekthi wokubambisana, nokukhuthaza izindinganiso zokubekezelelana nokuhloniphana.

Ukubonakaliswa kokuthi ubumbano luyisibonakaliso sokushisekela izwe?

Ubumbano luwukubonakaliswa kweqiniso kokushisekela izwe nokuba semphakathini. Izwakalisa umoya kazwelonke kanye nobumbano ukuze kuzuzwe izintshisekelo zesizwe nomphakathi wonkana. Ubumbano bungabonakala ebusweni nasezenzweni eziningi ezikhombisa ukuxhumana okujulile nothando lweqiniso ngezwe lendabuko.

Okunye okugqame kakhulu ukubonakaliswa kobumbano okuhlobene nokushisekela izwe ukubamba iqhaza ezindabeni zomphakathi nasemicimbini kazwelonke. Uma sihlangana njengabantu ngabanye futhi sisebenza ndawonye ukufeza izinhloso zethu njengesizwe esisodwa, sizwakalisa uthando lwethu ngezwe lethu kanye nokukhathalela kwethu inhlalakahle yalo. Singakwazi ukufaka isandla emikhankasweni yomsebenzi wokuvolontiya neyokusiza abantulayo, sinikele ngegazi, futhi sibambe iqhaza emisebenzini yamasiko nenhlalo esekela futhi ethuthukisa ubunye besizwe.

Ngaphezu kwalokho, ubumbano bungabonakala ekunakekeleni kwethu nasekukhathaleleni abanye kanye nendawo esihlala kuyo. Lokhu kusho ukuthi sisiza abanye ezimpilweni zabo zansuku zonke futhi sibeke amandla ethu nezisetshenziswa zethu ukusiza abantu ngabanye kanye nomphakathi uwonke. Singaba nobumbano ngokunikela kwabampofu nabaswele, sisize abagulayo, izalukazi nezintandane, kanye nokufaka isandla ezinhlelweni zezemvelo zokulondoloza imvelo nokunakekela umhlaba esihlala kuwo.

Izingxabano mayelana nobumbano 9 zibalulekile - Zad Net

Kwenzeka nini ubumbano?

Uma sikhuluma ngobumbano, sikhuluma ngekhono lokubambisana nokwabelana nabanye, nokunikeza usizo nokwesekwa ezikhathini ezinzima. Kodwa ubumbano bungokoqobo nini?

Ubumbano yilapho sihlangana khona ukuze sibhekane nezinselelo ezinkulu kanye nezinkinga esibhekene nazo njengomphakathi. Lapho sisebenza ndawonye ukuze sizuze ubulungiswa bezenhlalakahle futhi sithuthukise izimo zokuphila zabo bonke. Uma senza imizamo yokusiza abampofu, abaswele kanye nabancishwe amathuba emphakathini.

Kodwa ubumbano alupheleli ezikhathini ezinzima kuphela. Ubumbano lungaba ngokoqobo nasezimpilweni zethu zansuku zonke. Lapho sisiza abangani bethu namalungu omndeni okwamanje futhi siyabasekela. Uma sibamba iqhaza emsebenzini wokusiza abampofu nowokuzithandela futhi sinikeza usizo lwethu emphakathini.

Ukuze sibe nobumbano, kufanele sifunde ukwamukela abanye ngaphandle kokubandlulula, sizimisele ukudela abanye, futhi sibambe iqhaza ekwakheni umphakathi onobulungiswa nolinganayo.

Uyini umehluko phakathi kobumbano nokubambisana?

Kukhona ukufana phakathi kwemiqondo yobumbano nokubambisana, kodwa kukhona futhi umehluko obalulekile phakathi kwayo. I-Solidarity isho umoya wobuzalwane kanye nokusebenzisana phakathi kwabantu noma imiphakathi lapho ibhekene nezinselelo nobunzima. Ubumbano lubandakanya abantu abazimisele ukweseka omunye nomunye futhi babelane ngomthwalo wemfanelo wokufeza izinhloso ezifanayo.

Ukubambisana kusho umsebenzi ohlanganyelwe phakathi kwabantu, amaqembu, noma amaqembu anentshisekelo ukuze kuzuzwe umgomo ofanayo. Ukubambisana kudinga ukuqondana, ukusebenzelana nokubambisana phakathi kwamalungu abambe iqhaza. Ukubambisana kuhlose ukuthuthukisa ukusebenza kahle, ukukhuthaza intuthuko kanye nokuzuza impumelelo efanayo.

Kalula nje, ubumbano lungabhekwa njengendlela yokubambisana, lapho imizamo ihlanganiswa ngenjongo eyodwa. Nakuba ubumbano lugxile emoyeni wobuzalwane kanye nokuzwana, ukubambisana kugxile ekusebenzisaneni nasekuqondeni ukuze kuzuzwe umgomo omisiwe.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *